*Garantie: 2 jaar garantie op alle onderdelen (tenzij anders vermeld). Defecten door foutief gebruik of zelf toegebrachte schade vallen niet onder garantie.

Ook bij het niet correct naleven van de gebruik voorschriften en niet uitvoeren van eventueel onderhoud verloopt de garantie.
Garantie vervalt indien door derden aan de installatie wordt gewerkt. Werkuren worden vanaf 6 maanden na facturatie datum
aangerekend aan 39 €/uur excl. B.T.W. Verplaatsing en eerste werkuur : 120€ p.p.
De garantie blijft beperkt tot de waarde van de goederen. In geen enkel geval zal ideelec verantwoordelijk gesteld worden voor
onrechtstreekse of bijkomende schade.

*Eerste werkuur en verplaatsing 120 €/p.p.

*Facturen zijn te betalen uiterlijk 14 dagen na factuur datum.

*Boringen in welfsels:
– Het boren van gaten door welfsels wordt gebruikelijk uitgevoerd aan een vast uurloon samen met de kosten van slijtage en de boren
(35€/mm slijtage).
Een vaste prijs hierop zetten is moeilijk omdat de slijtage afhankelijk is van verschillende factoren zoals het type van de welfsels, dikte
van de welfsels, dikte van de druklaag, hardheid van de welfsels enz.
Er kan een overeenkomst getroffen worden voor een totaal prijs na grondige controle van de constructie aan de vermelde tarieven.

*Graafwerken zijn niet inbegrepen in prijsofferte. Deze kunnen wel uitgevoerd worden aan het vermelde uurloon.
Eventuele kosten voor graafmachines of ander materialen worden doorgerekend aan de klant.

*Opstellen van elektrische plannen en keuring inbegrepen.

*Alle schakelmaterialen zijn van het merk NIKO in standaard uitvoering wit. Andere kleuren en of merken kunnen altijd gekozen
worden, de prijs wordt bepaald bij de keuze van het merk en van de kleur.

*De prijs offerte is enkel geldig voor de installatie volgens het door u geleverde plan, opmetingsstaat en de hier vermelde offerte.
Wijzigingen in de installatie kunnen de prijs beïnvloeden.

– Herstelling of aanpassings werken die dienen uitgevoerd te worden door toe doen van wijziging van de plannen of schade door derden
komen ten laste van de bouwheer, alsook de kost voor nodige onderdelen en verplaatsingskosten.
– Eventuele veranderingen of werken die niet vermeld zijn in de offerte worden uitgevoerd aan 39 € / uur ex

benodigdheden of op basis van eenheidsprijzen van de offerte.
– Bij aanvang van de werken dienen de vloeren, muren en plafond vrij te zijn en goed bereikbaar. Eventuele kosten voor het opruimen
en of vrijmaken van de werf komen ten laste van de opdrachtgever/bouwheer en worden onmiddellijk mee verrekend.
– In geval van stopzetten van der werken door de opdrachtgever zullen de reeds betaalde voorschot facturen niet terug gevorderd
kunnen worden, openstaande van uitgevoerde werken van kracht blijven en een administratieve kost van 150€ excl. B.T.W.
aangerekend worden.

Algemene betalingsvoorwaarden.

De facturen dienen betaald te worden, ten laatste 14 dagen na factuurdatum.
Klachten i.v.m. deze factuur en de erop vermelde leveringen, hoeveelheden en prijzen, dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Beide partijen
verklaren deze factuur te aanvaarden en bindend.

In geval van niet betaling van het volledige bedrag van de factuur, inbegrepen B.T.W., binnen de 14 dagen na de factuurdatum, is door de schuldenaar van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan 10% van het bedrag van de factuur met een absoluut minimum van 37,50 €. Dit in toepassing van art 1225
van het Burgerlijke wetboek. Voor alle betwistingen, voortvloeiend uit de leveringen en de facturatie, zijn alleen rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.