Volg ons :

ideelec

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door IDEELEC   gesloten overeenkomsten en alle overige door IDEELEC verrichtte handelingen. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES en BESTELLINGEN –  De door IDEELEC gehanteerde prijzen worden altijd in Euro opgegeven en exclusief BTW en andere taksen en heffingen. IDEELEC is gerechtigd om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren. De door IDEELEC gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 DAGEN, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de offerte door de klant is steeds bindend voor de klant, doch is slechts bindend voor IDEELEC na diens schriftelijke bevestiging. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het internet, e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde waarde heeft als het origineel. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van de inhoud van de offerte, inclusief de algemene voorwaarden. IDEELECbehoudt zich het recht voor om de materialen, graafmachines en dergelijke alsook prestaties die meerwerken uitmaken ten opzichte van de omschrijving in de offerte door te rekenen aan de geldende prijzen van de materialen en de op dat moment toepasselijke uurtarieven van IDEELEC voor werken in regie. De offertes zijn steeds gebaseerd op het door de klant aangeleverde plan en opmetingsstaat. Bij wijziging van de plannen worden de aanpassingen ook steeds in regie uitgevoerd. 

Het boren in welfsels wordt steeds uitgevoerd in regie aan de op dat ogenblik geldende tarieven met een bijkomende kost voor slijtage aan de op dat ogenblik geldende tarieven. 

Het opstellen van elektrische plannen en keuring van de installaties is nooit inbegrepen tenzij anders overeengekomen. Alle schakelmaterialen zijn van het merk Niko in standaard uitvoering wit. Andere merken en kleuren dienen uitdrukkelijk worden verzocht door de klant, hetgeen een invloed kan hebben op de prijs. 

Tevens behoudt IDEELEC zich het recht voor om prijsschommelingen van meer dan 10 % ontstaan na ondertekening van de offerte eveneens door te factureren aan de klant aan de geldende tarieven. Voor werken in regie behoudt IDEELEC zich het recht voor om een kilometervergoeding aan te rekenen a rato van de op dat ogenblik geldende tarieven. 

3. LEVERINGEN– Termijnen zoals opgegeven in o.a. offertes en bestellingen zijn niet bindend  voor IDEELEC. IDEELEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan. Dit vormt geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant. IDEELEC zal de klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn.

4. RISICO en EIGENDOMSVOORBEHOUD – Het risico met betrekking tot de geleverde goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering ervan. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van IDEELEC slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan IDEELEC zou toebehoren. De eigendom gaat slechts over op de klant bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

5. BETALING – 

5.1. IDEELEC behoudt zich het recht voor om een voorschot van één derde van het totaalbedrag van de offerte te factureren bij ondertekening van de bestelbon, één derde van het totaalbedrag bij de aanvang van de werken en één derde bij de voorlopige oplevering. Indien de omstandigheden dit volgens IDEELEC rechtvaardigen of naargelang de werken vorderen kan het voorschotbedrag worden verhoogd of kunnen er bijkomende voorschotten worden gevorderd.  Voorschotten zijn steeds meteen opeisbaar en dienen alleszins voor aanvang van de werken of aanvang van een volgende uitvoeringsfase te worden betaald. 

Bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschot behoudt IDEELEC   zich het recht voor om de werken niet aan te vangen, dan wel te staken, zolang het openstaande bedrag niet of niet volledig werd voldaan. Dit alles onverminderd het recht van IDEELEC om de vergoedingen voorzien in artikel 9 te vorderen voor de vertraging die de werken daardoor oplopen t.a.v. de voorziene aanvangsdatum en onverminderd het recht van IDEELEC   om de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen cfr. art. 8. 

5.2. Alle facturen zijn via een overschrijving of contant betaalbaar binnen de vervaldatum zoals aangegeven op de facturatie en bij gebreke daaraan binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de factuur vermoed ontvangen te zijn binnen de 3 dagen na de factuurdatum. Iedere factuur en de geleverde werken daarin vervat wordt geacht aanvaard te zijn behoudens omstandig protest dat slechts geldig wordt geacht indien per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Deelbetalingen worden niet aanzien als geldig protest. Ook in geval van geldig protest van de klant, is deze nooit gerechtigd om meer dan 10 % van het geprotesteerde bedrag in te houden in afwachting van een akkoord of een gerechtelijke beslissing omtrent de gegrondheid ervan. 

5.3. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % op jaarbasis vanaf de factuurdatum. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,-. Alle bijkomende, werkelijke kosten ten gevolge van de wanbetaling kunnen worden gefactureerd aan de klant.  

6. AANVAARDING – 

6.1. De klant dient de geleverde diensten en producten na ontvangst te onderzoeken. De klant ondertekent desgevallend een werkbon of een PV van oplevering (voorlopig/definitief) indien dit wordt voorgelegd door IDEELEC en formuleert hierop indien nodig opmerkingen. Ondertekening geldt als aanvaarding van de uitgevoerde werken. 

6.2. Aanvaarding mag niet worden onthouden op andere gronden dan deze die verband houden met de overeenkomst de tussen partijen en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan, of welke de klant niet onverwijld aantoont, of welke niet reproduceerbaar zijn.

6.3. In elk geval worden de werken geacht stilzwijgend te zijn aanvaard en vrij te zijn van zichtbare gebreken bij gebrek aan enige opmerking binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken. Ook de onvoorwaardelijke gehele dan wel gedeeltelijke ingebruikname van de materialen en/of werken door de klant of diens gemachtigden wordt aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der leveringen en/of werken. 

7. OPSCHORTING DIENSTVERLENING: De levering van diensten en producten kan door IDEELEC worden opgeschort zolang de facturen of voorschotten niet tijdig zijn voldaan dan wel wanneer de klant na ingebrekestelling waaraan gedurende 14 dagen geen gevolg aan is gegeven, nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen of in geval van Overmacht, zonder dat hierdoor recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de klant.  

8. BEËINDIGING – ONTBINDING

8.1. Een beëindiging van de aan IDEELEC toevertrouwde opdracht tegen vaste prijs, hetzij vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van IDEELEC in afwijking van artikel 1794 BW. De klant zal in ieder geval gehouden zijn de reeds gemaakte kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds door IDEELEC   bestelde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% (met een minimum van 500 EUR) van de totale voorziene prijs zonder BTW ter compensatie van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar aanleiding toe bestaat. 

8.2. IDEELEC   behoudt  zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder meer in de volgende omstandigheden: 

a. De klant respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven

b. in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling: In dergelijk geval zullen de vergoedingen, naar gelang het geval in art. 8.1. integraal verschuldigd zijn.  

9. AANSPRAKELIJKHEID KLANT 

9.1. De klant dient de toegang van IDEELEC tot de werf te garanderen.  Indien er om welke reden dan ook, die niet te wijten is aan IDEELEC, een vertraging in de werkplanning optreedt, dan dient de klant IDEELEC  hier uiterlijk 7 dagen voor de voorziene aanvangsdatum/uur van te verwittigen per e-mail met ontvangstbevestiging van IDEELEC . Bij gebreke daaraan behoudt IDEELEC zich het recht voor om per dag vertraging die de voorziene aanvang van de werken oploopt een forfaitaire schadevergoeding van 250 EUR excl. BTW te vorderen van de klant. Indien er geen volledige dag vertraging is worden het aantal uren vertraging door IDEELEC gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief voor werken in regie.  

9.2. Met uitsluiting van IDEELEC en tenzij anders overeengekomen is de klant verantwoordelijk voor onder meer de aanwezigheid van elektriciteit, wateraansluiting, verwarming, sanitaire voorziening,  afvalverwerking, containerhuur, vergoeding inname openbaar domein, hoogtewerkers en ander specifiek materiaal alsook de specifieke benodigdheden die in de bijzondere overeenkomst worden voorzien. IDEELEC behoudt zich het recht voor om de nodige voorzieningen zelf aan te leveren en elke meerkost door te factureren bij gebrek aan aanwezigheid hiervan alsook een vergoeding wegens vertraging cfr. artikel 9.1, onverminderd het recht van IDEELEC   om de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen zoals bepaald in art.8.  

9.3. De klant erkent te zijn ingelicht door IDEELEC over de veiligheids-, onderhouds- en fabrieksvoorschriften en garanties met betrekking tot de door IDEELEC gebruikte en geleverde materialen en is ertoe gehouden om deze na te leven. 

10. AANSPRAKELIJKHEID IDEELEC

10.1. IDEELEC   levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van IDEELEC. 

10.2. IDEELEC   zal  enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de rechtstreekse en onmiddellijke schade naar aanleiding van haar zware of opzettelijke fout in de uitvoering van de diensten of levering van goederen. Gevolgschade of indirecte schade zoals onder meer gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen worden uitgesloten. IDEELEC is niet aansprakelijk voor schade aan in- of exterieurinrichtingen. 

10.3. Indien IDEELEC   ertoe genoodzaakt is om de werf vrij te maken dan heeft zij het recht om de meerkost die hieruit voortvloeit door te rekenen cfr. artikel 9.1.

10.4. IDEELEC   is niet aansprakelijk voor eigen werken uitgevoerd door de klant of enige derde, of aanpassingen die de klant of derden aan haar werken aanbrengen. Elke vorm van garantie komt daardoor te vervallen. 

10.5. De aansprakelijkheid van IDEELEC is voor zover als mogelijk beperkt tot de aansprakelijkheid- en garantievoorwaarden van haar leveranciers of onderaannemers en de dekkingsgrenzen van haar verzekeringen. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van de defecte stukken of heruitvoering van gebrekkige prestaties in natura door IDEELEC. Enige bijkomende schadevergoeding of terugbetaling kan van IDEELEC   niet gevorderd worden.

11. AFSTAND VAN RECHT – Het feit dat IDEELEC nalaat enig recht uit te oefenen, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als dat zij afstand heeft gedaan van dit recht of haar recht zou hebben verwerkt. 

12. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS – De klant erkent correct door IDEELEC te zijn geïnformeerd over haar handelswijze en de wettelijke grondslag inzake de verwerking van persoonsgegevens conform dwingende regelgeving, het register van verwerkingsactiviteiten en de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.  De klant erkent dat de verwerking van de door de klant verstrekte persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en IDEELEC. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van deze persoonsgegevens, met oog op de optimalisering van de dienstverlening ten opzichte van de klant en met oog op gepersonaliseerde aanbiedingen van IDEELEC en diens interne bedrijfsorganisatie. IDEELECverbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden tenzij noodzakelijk in het kader van voormelde doelstellingen en enkel zullen worden bewaard zolang als nodig is in het kader van voormelde doeleinden, of enig gerechtvaardigd of wettelijk belang. IDEELEC verbindt er zich toe aan elk gerechtvaardigd en uitdrukkelijk verzoek tot aanpassing of verwijdering van voormelde persoonsgegevens gevolg te geven binnen de grenzen van voormelde wetgeving.

13. OVERMACHT – Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan IDEELEC van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. Hieronder wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van IDEELEC, faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van IDEELEC, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft IDEELEC van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. IDEELEC behoudt het recht op betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Tevens blijven voorschotten en betalingen verworven. De niet-nakoming door IDEELEC van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.

14. NIETIGHEID – Indien één of meerdere bepalingen in de bijzondere en/of algemene voorwaarden behept zouden zijn met een nietigheid, leidt dit niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietige bepaling zal in die mate worden aangepast dat deze geldig wordt (bv. in het geval sommige bepalingen strijdig zouden worden bevonden met dwingende voorschriften van het W.E.R). 

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT – Op elke overeenkomst tussen IDEELEC en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Sint-Truiden en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LIMBURG –afdeling Hasselt, dan wel de plaats van uitvoering van de werken. IDEELEC  behoudt zich het recht voor om voorafgaandelijk bemiddeling voor te stellen in welk geval de klant ertoe gehouden is hieraan deel te nemen.